Regulaminy

 

Regulamin SKLEPU

DEFINICJE

W niniejszym regulaminie, pod poniższymi pojęciami pisanymi wielką literą należy rozumieć:

„PHZ Baltona”– Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XIV Gospodarczym KRS pod numerem 0000051757, NIP: 5860102292, REGON: 000144035, kapitał zakładowy w wysokości PLN 350 299 644,25 zł, wpłacony w całości, tel.: (22) 519-20-20, e-mail: biuro@baltona.pl. Adres siedziby jest także adresem do kontaktu oraz składania reklamacji.

„Regulamin” – niniejszy regulamin, który w zakresie usług elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

„Konsument” – osobę zdefiniowaną w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

„Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna zawierająca z PHZ Baltona umowę w ramach Serwisu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Serwis” – portal internetowy PHZ Baltona, którego strona główna znajduje się pod adresem www.crewshop.pl

„Użytkownik” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez prawidłowo umocowane osoby, która dokonała rejestracji oraz korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie.

„Konto” – konto Użytkowania założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Partner Serwisu” – podmioty, z którymi PHZ Baltona zawarł porozumienie o udostępnienie dostępu do Serwisu dla pracowników lub współpracowników danego podmiotu. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 PHZ Baltona świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników polegające na: tworzeniu i prowadzeniu Konta, zawieraniu umów sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu oraz zawieraniu umów o świadczenie odpłatnych usług za pomocą Serwisu. Dodatkowo, w Serwisie istnieje także możliwość zapisania się do Newslettera. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto zawierającymi należne podatki, w tym w szczególności podatek od towarów i usług (podatek VAT) w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia dotyczące sprzedaży towarów stosuje się odpowiednio do odpłatnych usług świadczonych przez PHZ Baltona, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej.

1.2 Dokonując rejestracji Użytkownik zawiera z PHZ Baltona umowę o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie. Dokonując zakupu towarów dostępnych w Serwisie Użytkownik zawiera z PHZ Baltona umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty ceny, od której to umowy Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 PHZ Baltona zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych w zamówieniu.

1.4 Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.

1.5 PHZ Baltona zwraca uwagę, że w Serwisie ceny towarów są obniżone w stosunku do cen tych samych towarów znajdujących się w sklepach stacjonarnych PHZ Baltona. Z tego względu w Serwisie jako cena wyjściowa przedstawiana jest cena towaru w sklepie stacjonarnym, która jest przekreślona a obok niej znajduje się cena towaru w Serwisie. Obok ceny może być prezentowana także procentowa wartość rabatu.

1.6 Niezależnie od powyższego w Serwisie mogą być prowadzone różnego rodzaju akcje promocyjne.

2. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE

2.1 Możliwość zakupu towarów dostępna jest w Serwisie wyłącznie dla Użytkowników, którzy spełniają warunek określony w postanowieniu pkt 2.3.

2.2 Założenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne. Umowa będąca podstawą dla założenia Konta może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Użytkownika na zasadach wskazanych w Regulaminie. Założenie i prowadzenie Konta nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia kosztów.

2.3 Do założenia i korzystania z Konta są uprawnieni pracownicy i współpracownicy PHZ Baltona oraz pracownicy i współpracownicy z Partnerów Serwisu

2.4 Osoba chcąca zawrzeć z PHZ Baltona umowę o założenie Konta powinna kliknąć ikonę „Zarejestruj się”, która jest dostępna na górnej belce strony Serwisu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę PHZ Baltona skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.5 Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail, telefon, hasło, dane adresowe oraz jednorazowy kod dostępu, który Użytkownik uzyskał od odpowiednio PHZ Baltona albo od Partnera Serwisu. Przy czym, podany adres e-mail powinien być adresem e-mail, którym przyszły Użytkownik posługuje się w ramach pracy lub współpracy z PHZ Baltona albo Partnerem Serwisu. Jeżeli po podaniu wszystkich niezbędnych danych weryfikacja przyszłego Użytkownika pod kątem spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 2.3. nie będzie prawidłowa, PHZ Baltona prosi o kontakt telefoniczny: +48 662 210 816. 

2.6 Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

2.7 Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do PHZ Baltona i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty PHZ Baltona, o której mowa w postanowieniu pkt. 2.4. Z tą chwilą między PHZ Baltona a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

2.8 Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu pkt. 2.7. Postanowienia pkt. 9.2. – 9.3. stosuje się odpowiednio.

2.9 PHZ Baltona zaleca, by Użytkownik starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

2.10 Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość: edycji swoich danych (za wyjątkiem adresu e-mail), dodawania i zmiany swoich adresów, zmiany hasła oraz zarządzania subskrypcją do Newslettera.

2.11 W sytuacji ustania stosunku pracy lub współpracy Użytkownika z PHZ Baltona albo z Partnerem Serwisu, umowa o założenie Konta może zostać wypowiedziana przez PHZ Baltona z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Po upływie ww. terminu, Użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp do Serwisu. PHZ Baltona ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia 2.3. Niezależnie od tego PHZ Baltona ma prawo wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o założenie Konta z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik, pomimo otrzymania upomnienia ponownie naruszył postanowienie punktu 2.15.

2.12 Jeden Użytkownik może założyć w Serwisie wyłącznie jedno Konto.

2.13 Oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z Konta (wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) może być przesyłane drogą e-mail na adres crewshop@baltona.pl. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez PHZ Baltona oświadczenia o rezygnacji.

2.14 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2.15 Użytkownik może w danym kwartale kupić w Serwisie maksymalnie 3 sztuki tego samego towaru. Przez ten sam towar rozumie się towary oznaczone  tym samym kodem produktu zawierającym 8 cyfr podawanych przy każdym szczegółowym opisie produktu. 

3.1 Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

3.2 Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Przy czym postanowienie to dotyczy jedynie plików niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu i świadczonych za jego pomocą usług, o których mowa w pkt 1.1. Wskazanie pliki cookies służą bowiem m.in. do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY/UMOWY O ŚWIADCZENIE ODPŁATNYCH USŁUG

4.1 Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z PHZ Baltona umowę sprzedaży określonego towaru lub umowę o świadczenie odpłatnych usług.

4.2 Treści prezentowane na stronach Serwisu (w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki) nie stanowią oferty wiążącej PHZ Baltona w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są one zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.

4.3 Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Użytkownika i przyjętych przez PHZ Baltona. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia jedynie po zalogowaniu się do Konta.

4.4 W celu zawarcia umowy sprzedaży z PHZ Baltona Użytkownik w pierwszym kroku powinien wybrać towary, które chce kupić i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.

4.5 Po dodaniu towarów do koszyka, Użytkownik ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych. Użytkownik może również kontynuować zakupy. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” Użytkownik przechodzi przez kolejne etapy kompletowania zamówienia podczas których dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z kodu rabatowego.

4.6 Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Użytkownika przez PHZ Baltona zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Użytkownik z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup” składa PHZ Baltona ofertę zawarcia powyższej umowy.

4.7 Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od PHZ Baltona drogą e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia (złożenia oferty) zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia, które stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia przez PHZ Baltona (wpłynięcia zamówienia do systemu informatycznego) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy PHZ Baltona a Użytkownikiem. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu przez PHZ Baltona oświadczenia o przyjęciu oferty, co nastąpi w osobnej wiadomości e-mail. W przypadku, w szczególności braku dostępności zamówionego towaru lub naruszenia przez Użytkownika punktu 2.15., PHZ Baltona złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia oferty Użytkownika.

4.8 W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia Użytkownika jest odpłatna usługa (np. w zakresie transportu, gastronomii), z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia przez PHZ Baltona, dochodzi do akceptacji przez PHZ Baltona oferty złożonej przez Użytkownika, a więc do zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych usług.

4.9 Okres obowiązywania umowy o świadczenie odpłatnych usług jest tożsamy z czasem świadczenia usługi przez PHZ Baltona lub osobę trzecią, która na zlecenie PHZ Baltona wykonuje usługi na rzecz Użytkownika i podawany jest każdorazowo przy prezentacji danej usługi w Serwisie.

5. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS TOWARÓW

5.1 Podane w Serwisie ceny towarów zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, z wyjątkiem kosztów przesyłki.

5.2 Koszty przesyłki są prezentowane na etapie składania zamówienia wskazanym w pkt. 4.6. oraz dostępne na odpowiedniej podstronie Serwisu poświęconej dostawom. Koszty przesyłki dla towarów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) podane są na stronie danego towaru. Użytkownik jest informowany o łącznych kosztach związanych z dostawą przed złożeniem przez Użytkownika oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku. PHZ Baltona może określać sytuacje, w których dostawa będzie bezpłatna np. w sytuacji, gdy cena towarów objętych zamówieniem przekracza określoną wartość.

6. PŁATNOŚĆ

6.1 PHZ Baltona oferuje swoim Użytkownikom następujące metody płatności: (1) za pomocą karty płatniczej, (2) transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez PHZ Baltona.

6.2 Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących dostawy wskazywane są w sposób wyraźny, każdorazowo najpóźniej przed złożeniem przez Użytkownika oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku oraz na odpowiedniej podstronie Serwisu dotyczącej form płatności.

6.3 Płatność powinna być dokonana przez Użytkownika w terminie 15 minut od chwili złożenia zamówienia.

6.4 W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym czasie Użytkownik będzie mógł ponownie złożyć zamówienie, jednak PHZ Baltona nie gwarantuje ponownej dostępności wszystkich towarów wcześniej dodanych do zamówienia.

6.5 W celu otrzymania faktury Użytkownik jest zobowiązany podać niezbędne dane do wystawienia faktury w trakcie składania zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf, na co Użytkownik wyraża zgodę, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy podanej w treści potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania terminów na wystawienie faktury przewidzianych właściwymi przepisami.

7. KODY RABATOWE

7.1 PHZ Baltona wydaje Użytkownikom kody rabatowe upoważniające do zakupu towarów z rabatem kwotowym lub procentowym. Kody te mogą przewidywać określone progi minimalnej wartości zamówienia niezbędnej do realizacji kodu rabatowego. Prawo do skorzystania z kodu rabatowego może być ograniczone w czasie lub dotyczyć jedynie określonych towarów. Warunki korzystania z kodu będą każdorazowo opisane na odpowiedniej podstronie Serwisu dotyczącej danego kodu rabatowego i będą one udostępniane Użytkownikowi zgodnie z przepisami prawa.

7.2 Przedłużenie ważności kodu rabatowego nie jest możliwe.

7.3 Prawa do wykorzystania kodów rabatowych nie można przenosić na innych Użytkowników (kody rabatowe są przypisane indywidualnie do poszczególnych Użytkowników).

7.4 Kody rabatowe nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki.

7.5 Kody rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupie o określonej wartości minimalnej, podanej w warunkach dotyczących konkretnego kodu. Przy czym PHZ Baltona może również wprowadzać kody rabatowe bez określenia takiej wartości. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7.6 Po skorzystaniu z kodu rabatowego cena towarów brutto prezentowana w koszyku (z wyłączeniem kosztów przesyłki) zostanie pomniejszona o wartość kodu rabatowego wykorzystywanego przez Użytkownika przy danym zakupie.

7.7 Wartość kodu rabatowego rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie towary zamieszczone w koszyku Użytkownika. Przy zakupie kilku towarów z wykorzystaniem kodu rabatowego cena brutto poszczególnych towarów zostanie pomniejszona proporcjonalnie.

7.8 Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie uprawnieniem do rabatu udzielanym przez PHZ Baltona, które pomniejszają cenę sprzedaży zakupów Użytkownika zgodnie z warunkami wykorzystania kodu. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego na ostatnim etapie składania zamówienia, wpisując kod w polu oznaczonym „Użyj kodu rabatowego”. Użytkownik dokonuje zapłaty pozostałej po wykorzystaniu kodu rabatowego kwoty ceny za pomocą dostępnych w Serwisie sposobów płatności.

7.9 W ramach jednego zamówienia Użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden kod rabatowy. Kody rabatowe nie łączą się w ramach jednego zamówienia.

7.10 W przypadku odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta od umowy sprzedaży towarów nabytych w Serwisie z wykorzystaniem kodu rabatowego, PHZ Baltona dokona zwrotu ceny zwracanych towarów w kwocie sprzed obniżki wynikającej ze skorzystania z kodu rabatowego. PHZ Baltona nie dokonuje zwrotu kodu rabatowego, chyba że warunki wykorzystania danego kodu rabatowego stanowią odmiennie. Powyższe nie ogranicza prawa Użytkownika do uzyskania zwrotu kosztów dostawy po odstąpieniu od umowy.

7.11 PHZ Baltona może również wydawać kody rabatowe przydzielane indywidualnie poszczególnym Użytkownikom. W takim przypadku do wykorzystania takich kodów rabatowych odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego punktu z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzanymi indywidualnie przez PHZ Baltona. PHZ Baltona może w szczególności postanowić, że:

 1. dla wykorzystania kodu nie jest konieczne osiągnięcie minimalnego progu wartości zamówienia (w takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w formie gotówkowej, pomiędzy wartością kodu a wartością zamówienia, jeżeli wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość kodu rabatowego);
 2. kody rabatowe tego typu będą zwracane Użytkownikowi w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem indywidualnie przydzielanego kodu rabatowego.

8. DOSTAWA

8.1 Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

8.2 PHZ Baltona przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia (termin spełnienia świadczenia przez PHZ Baltona). Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach towarów oraz na potwierdzeniu złożenia zamówienia.

8.3 Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Użytkownik. Informacje o kosztach dostawy są dostępne każdorazowo na stronie towaru oraz na stronie Czas i koszty dostawy. PHZ Baltona dopuszcza w określonych wypadkach prowadzenie akcji promocyjnych, które będą przewidywać pod określonymi w nich warunkami możliwość ponoszenia kosztów dostawy przez PHZ Baltona, jak również próg wartości zamówienia, powyżej którego dostawa będzie darmowa.

8.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie PHZ Baltona, pisząc na adres crewshop@baltona.pl.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy:

9.1.1. sprzedaży towarów zawartej ze PHZ Baltona, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna, niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna, niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

9.1.2 o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

9.2 Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub poprzez oświadczenie złożone w jakiejkolwiek innej formie, w którym to oświadczeniu Użytkownik poinformuje PHZ Baltona o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać pocztą lub na adres mailowy crewshop@baltona.pl

9.3 Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 14 dni od otrzymania towaru, bądź zawarcia umowy o umowy o świadczenie usług. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

9.4 W celu usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o podanie numeru zamówienia, co nie jest jednak obligatoryjne.

9.5 PHZ Baltona, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej należności za kupione towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona zapłacona przez Użytkownika, w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z uwzględnieniem postanowień dotyczących zakupów dokonywanych z wykorzystaniem kodów rabatowych. Jeżeli PHZ Baltona nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.7 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta w przypadku zawarcia umowy:

 1. której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 4. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych, niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. 8 W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.7.5) powyżej, PHZ Baltona może przyznać Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, czym każdorazowo Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany w opisie usługi na stronie internetowej Serwisu.

9.9 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika, ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że PHZ Baltona oświadczył, że poniesie koszty zwrotu.

9.10 Towary podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) prosimy kierować na adres: PHZ Baltona - Magazyn; Loxxess Polska, ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Polska

9.11 Istnieje możliwość odpłatnego (na koszt Użytkownika) zamówienia kuriera po odbiór przesyłki zawierającej towary zwracane ze względu na odstąpienie od umowy sprzedaży za pośrednictwem naszego Contact Center (jest to jednak dobrowolne), w tym celu należy wysłać wiadomość, zawierającą numer zamówienia, na adres crewshop@baltona.pl. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie, chyba że PHZ Baltona oświadczył, że poniesie koszty zwrotu.

9.12 W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do Użytkownika nie wiązała się z żadną opłatą, w przypadku zamówienia przez Użytkownika kuriera za pośrednictwem działu Contact Center, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi PHZ Baltona. Dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo dział Contact Center po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem crewshop@baltona.pl.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

10.1 Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć w szczególności na adres e-mail: crewshop@baltona.pl lub drogą pisemną na adres siedziby PHZ Baltona.

10.2 W celu szybszego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o podawanie w zgłoszeniu co najmniej nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (adres mailowy) oraz opisu zgłaszanych zastrzeżeń.

10.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, PHZ Baltona zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia.

10.4 PHZ Baltona rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

10.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PHZ Baltona ZA WADY TOWARÓW (RĘKOJMIA). REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW.

11.1 PHZ Baltony jest odpowiedzialna za dostarczenie towaru bez wad.

11.2 Użytkownik, który stwierdził wadę towaru, w celu szybszego i sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, proszony jest o przesłanie informacji dotyczącej wady, w tym zdjęć wadliwego towaru, na adres crewshop@baltona.pl wraz z informacją dotyczącą preferowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. PHZ Baltona niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem na podany przez niego adres e-mail w sprawie dalszego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi PHZ Baltona do rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym właściwymi przepisami. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt PHZ Baltona dostarczyć rzecz wadliwą na adres: PHZ Baltona - Magazyn; Loxxess Polska, ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Polska

11.3 Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a PHZ Baltona nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność PHZ Baltona z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Postanowienie niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://crewshop.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

13. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI

13.1 Korzystanie z będących utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone.

14. MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

14.1 Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a PHZ Baltona może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział PHZ Baltona w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania PHZ Baltona do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, PHZ Baltona każdorazowo przekaże Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli PHZ Baltona nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

14.2 Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Użytkownika będącego konsumentem spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a PHZ Baltona.

14.3 Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika będącego Konsumentem, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez PHZ Baltona.

14.4 Użytkownik będący Konsumentem może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

14.5 Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Użytkownik będący Konsumentem może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

14.6 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to crewshop@baltona.pl.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 PHZ Baltona zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub usług, bądź świadczenia usług drogą elektroniczną przez PHZ Baltona wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a PHZ Baltona;
 2. konieczność dostosowania działalności PHZ Baltona do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z: (i) decyzji właściwego w zakresie działalności PHZ Baltona organu administracji publicznej lub (ii) orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności PHZ Baltona, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a PHZ Baltona;
 3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez PHZ Baltona spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez PHZ Baltona usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez PHZ Baltona dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi;
 5. zmiana kręgu podmiotów uprawnionych do zawierania umów z wykorzystaniem Serwisu z PHZ Baltona z zastrzeżeniem, że nie będzie dotyczyć ona z mocą wsteczną podmiotów, które już zawarły umowę o założenie Konta.

15.2 PHZ Baltona poinformuje Użytkowników na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym jednak niż 14 dni. Do wiadomości dołączona będzie treść zmienionego Regulaminu.

15.3 Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o założenie Konta w terminie do dnia wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu

15.4 Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i PHZ Baltona umów sprzedaży towarów przed zmianą Regulaminu.

15.5 Niezależnie od powyższego nowe brzmienie Regulaminu zostanie udostępnione na odpowiedniej podstronie Serwisu.

Regulamin w wersji obowiązującej od dnia 3 grudnia 2021 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępny tutaj.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium